2015-02-02

STRAŻ MIEJSKA KALISZA

 
 
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
ul. Krótka 5-7
tel: 62 765 44 51
fax: 62 765 44 50
tel. mob: 661 430 043
 
CAŁODOBOWY TELEFON ALARMOWY 986
 
 
Straż Miejska Kaliszu pracuje całodobowo we wszystkie dni tygodnia
 
Komendant interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do 15.30 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
 
Komendant SMK:
tel: 62 765 44 52
 
 
Sekretariat SMK:
tel: 62 765 44 50
e-mail: smkalisz@interia.pl
 
          W przypadku skarg lub wniosków wysłanych do Straży Miejskiej Kalisza za pomocą poczty elektronicznej warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia), jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)
 
         Korespondencja ta powinna zawierać, co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Korespondencja, niespełniająca powyższych wymogów może być traktowana, jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.
 
        Straż Miejska Kalisza działając na podstawie: art. 54§1 w związku z art. 37 §1 i art. 41 kpow oraz art. 121, 147§3 i 5, 148, 150, 151, 153§3, 154, 171 kpk. ma prawo wezwać każdą osobę zgłaszającą interwencję w celu przesłuchania jej w charakterze świadka.
Jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie - art. 234 kk oraz pomówienia - art. 212 KK.