2015-02-03

Mandaty

Mandat karny kredytowany winien być opłacony w terminie 7 dni od daty nałożenia grzywny.

Nr rachunku bankowego:

Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
PKO BP nr 86 1020 2212 0000 5102 0387 5622  (w tytule przelewu należy wpisać numer oraz serię mandatu.)

lub w kasach Urzędu Miasta Kalisza:

Ratusz – Główny Rynek 20
Biuro Obsługi Interesantów – ul. Kościuszki 1a
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ULGĘ W SPŁACIE - W FORMIE ROZŁOŻENIA NA RATY - NALEŻNOŚCI Z TYTUŁY MANDATU KARNEGO KREDYTOWANEGO.

 

Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek ukaranego (do pobrania na dole strony).

 

W uzasadnieniu wniosku o rozłożenie na raty należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować. 

W celu określenia możliwości płatniczych zobowiązanej/ego należy wypełnić „Oświadczenie sytuacji materialnej” (do pobrania na dole strony) oraz dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające, że osoba zobowiązana nie jest w stanie jednorazowo uregulować należności wynikającej z mandatu:

  • osoba ucząca się - dokument potwierdzający fakt, iż pobiera naukę np. kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej, zaświadczenie ze szkoły. Osoba ucząca się w trybie niestacjonarnym winna jest przedłożyć dodatkowo dokumenty potwierdzające, że jest osobą bezrobotną, bądź dokumenty potwierdzające wysokość jej dochodu.

  • osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania aktualnego dokumentu z Urzędu Pracy potwierdzającego jej status, lub dokumentów potwierdzających, iż uzyskuje świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe lub okresowe,

  • osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania, np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego (lub braku dochodu)
    w ostatnim roku rozliczeniowym, rozliczenia podatkowego (PIT) lub dokumentów potwierdzających, iż uzyskuje świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe lub okresowe;

  • osoba pracująca oraz pobierająca świadczenia rentowe lub emerytalne zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu, np. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia, kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, odcinki renty lub emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia;

  • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu, np. rozliczenie podatkowe.

Niewykazanie stosownych dokumentów uzasadniających wniesioną prośbę o przyznanie ulgi w spłacie w formie rozłożenia na raty może być podstawą do odmowy jej przyznania.

Do „Wniosku” i „Oświadczenia o sytuacji materialnej” wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy dołączyć:

  • kserokopię odcinka „C” mandatu,

  • oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej z tytułu dokonania czynności urzędowej w wysokości 10,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 lub w kasach Urzędu Miasta Kalisza.

Podstawa prawna wniesienia opłaty:

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r., poz. 225 nr 1635 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej istnieje możliwość zwolnienia od opłaty skarbowej. W celu skorzystania ze zwolnienia zainteresowany musi przedstawić zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

  • inne dokumenty mające znaczenie w przedmiotowej sprawie.

 

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać na adres:

Straż Miejska Kalisza, ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz, lub złożyć osobiście w siedzibie Straży.

 

Decyzję w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu nałożonego mandatu karnego wydaje Prezydent Miasta Kalisza.

 

 

Załączniki

  WNIOSEK.pdf 95,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oświadczenie o syt...lnej 2018.pdf 141,06 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się