2017-10-10

Nabór -Strażnik miejski (Aplikant ds. rejonowo - patrolowych)

Komendant
Straży Miejskiej Kalisza
 
ogłasza nabór na  wolne stanowiska pracy: 
Strażnik miejski (Aplikant ds. rejonowo - patrolowych) 
w Straży Miejskiej Kalisza
 ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz
 
 
 
1. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem: 
  1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2) ukończone 21 lat,
  3) korzystanie z pełni praw publicznych,
  4) posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  5) nienaganna opinia środowiskowa,
  6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione      przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ,
  8) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  9) znajomość obsługi komputera – znajomość programów Microsoft Office (pakiet biurowy).
  10) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
2. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:         
  1) znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia o strażach gminnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz.779 ze zm.),
  2) podstawowa znajomość aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego, miejscowego, prawa o ruchu drogowym, znajomość zagadnień wynikających z postępowania w sprawach o wykroczenia,
  3) dobra znajomość topografii miasta Kalisza,
  4) prawo jazdy kat. B,                                                  
  5) ukończona szkoła średnia lub wyższa o preferowanych kierunkach:
- bezpieczeństwo, resocjalizacja, pedagogika, ochrona środowiska, administracja, socjologia. 
 
3. Predyspozycje osobowościowe:
  1) odporność na stres, kreatywność, stanowczość, odpowiedzialność, komunikatywność,
  2) samodyscyplina, dynamiczność, pełna dyspozycyjność, kultura osobista,
  3) umiejętność pracy w zespole oraz organizowania czasu pracy, zaangażowanie.       
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zgodnie z art.10 ust.1 oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U .z 1997r. Nr 123, poz.779  ze zm.)
 
5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: stanowisko pracy znajduje się w budynku Straży Miejskiej Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7, praca w terenie – służba prewencyjna na terenie miasta.
 
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej Kalisza w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%
 
7. Wymagane dokumenty:
  1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza można pobrać na stronie smkalisz.bip.gov.pl),
  2) list motywacyjny,
  3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  4) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności o charakterze zgodnym  z wymaganiami na danym stanowisku,
  5) oświadczenie potwierdzające:
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
uregulowany stosunek do służby wojskowej,
obywatelstwo polskie,
  6) książeczka wojskowa (kserokopia),
  7) prawo jazdy (kserokopia),
  8) oświadczenie o stanie zdrowia,
  9) zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny rodzinnej, lekarza internisty lub lekarza medycyny sportowej) stwierdzające: „Zdolny/a do wykonywania ćwiczeń fizycznych”, lub „Zdolny/a do udziału w teście sprawnościowym”.
W celu ułatwienia kontaktu z kandydatami prosi się o podanie adresu mailowego lub numeru telefonu.
Komendant Straży Miejskiej Kalisza, zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
  8. Termin składania ofert: do dnia  23.10.2017r.                               
 
Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.         
 Kontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy pozytywnie przechodzą kolejne etapy rekrutacji.
 
  9. Miejsce składania ofert: Straż Miejska Kalisza, ul. Krótka 5-7 (pok.103) w godzinach od 7:30 do14:30
 
 
UWAGA!
 Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko strażnika miejskiego Straży Miejskiej Kalisza – ds. rejonowo – patrolowych.”
 
 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (smkalisz.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Straży Miejskiej Kalisza.
 
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm. )”.
Informacja!
Administratorem danych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Komendant Straży Miejskiej Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Krótka 5 – 7. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie naboru na wskazane w ogłoszeniu wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej Kalisza. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. Dane przekazywane są dobrowolnie.
 
Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na kolejny etap naboru (rozmowa lub test)  w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.