2015-02-03

PROFILAKTYKA STRAŻY MIEJSKIEJ

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI:

 
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych art.11 punkt 8
Do zadań straży należy w szczególności:
informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
Oferta Straży Miejskiej Kalisza
działań profilaktycznych:
1.  STRAŻ MIEJSKA
Spotkania z przedszkolakami mają na celu przedstawienie charakteru pracy Straży Miejskiej. Strażnik opowiada najmłodszym, jakie zadania i obowiązki wykonują osoby pracujące w służbach mundurowych. Dzieci mają okazję obejrzeć elementy umundurowania i wyposażenia strażnika miejskiego. Prelekcja to również okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w czapce strażnika.
2.  SAM W DOMU
Podczas zajęć z najmłodszymi strażnik omawia podstawowe zasady bezpieczeństwa dzieci podczas samodzielnego przebywania w domu. Celem spotkania jest omówienie przestrzegania podstawowych zasad, aby być bezpiecznym. Strażnik informuje najmłodszych, do kogo dzwonimy w razie nagłych wypadków.
3.  BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego to zajęcia mające na celu zaznajomienie przedszkolaków z podstawowymi zasadami poruszania się na drodze. Głównym elementem spotkania jest praktyczna nauka przejścia przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych. Strażnicy podczas zajęć kształtują prawidłowe zachowania dzieci w ruchu drogowym. W trakcie zajęć organizowane są konkursy, w których zwycięzcy otrzymują elementy odblaskowe.
4.  OBCY
To zajęcia mające na celu przygotowanie najmłodszych na kontakt z obcą osobą. Strażnik w trakcie prelekcji uświadamia najmłodszych o zagrożeniach, jakie mogą spotkać dzieci w trakcie spotkania z obcym lub dorosłą osobą. Celem zajęć jest zapoznanie najmłodszych i zrozumienie przez nich podstawowych zasad: nie przyjmowania słodyczy, nie udzielania osobistych informacji, nie rozmawiania z obcymi, unikania odosobnionych miejsc, mówienia nie.
5.  MAŁY OPIEKUN PSA
Spotkania polegają na przekazaniu najmłodszym dzieciom podstawowych wiadomości na temat przepisów dotyczących sprawowania właściwej opieki nad psami. Prowadzący omawiają z dziećmi zasady postępowania w przypadku ataku agresywnego czworonoga. Celem zajęć jest również uświadomienie przedszkolakom, że posiadanie psa to nie tylko zabawa, ale również obowiązki. Ponadto w trakcie pogadanki poruszane są także tematy związane ze sprzątaniem odchodów pozostawionych przez pupila. Strażnik omawia również prowadzenie psa na smyczy, oraz zasady opieki nad czworonogiem w miejscach publicznych.
6.  BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE
W trakcie ferii zimowych strażnicy miejscy prowadzą spotkania tematyczne na terenie kaliskich przedszkoli. Celem zajęć jest wypracowanie bezpiecznych zasad w trakcie zabaw zimowych. Strażnik wspólnie z dziećmi omawia zakres podstawowych zachowań dotyczących: nie wchodzenia na zamarznięte tafle lodowe, bezpiecznych zjazdów na sankach, rzucania śniegowymi kulami, uczestnictwa w kuligach i zaczepiania sanek do pojazdów mechanicznych.
7.  BEZPIECZNA DROGA Z RADAMI SPONGEBOBA
"Bezpieczna Droga z Radami SpongeBoba" to ogólnopolska kampania społeczna na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci. Poprzez zabawę i interakcję uczestnicy zajęć wyrabiają nawyk bezpiecznego zachowania się na drodze w trzech obszarach: dziecko-pieszy, dziecko-pasażer auta i dziecko na rowerze. Zdobywanie wiedzy odbywa się na zasadzie dokonania prawidłowego wyboru w specjalnie przygotowanym dla najmłodszych teście. Odpowiedzi na zadawane przez SpongeBoba pytania, skonstruowane są w dość humorystyczny sposób tak, aby poza merytorycznym przekazem, dzieci miały okazję do robienia tego, co lubią najbardziej, czyli śmiania się do łez!
8.  CHCĘ BYĆ BEZPIECZNY
To projekt profilaktyczny poruszający najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem takie jak: bezpieczeństwo na drodze, kontakt z obcym, właściwe postępowanie z psem, używanie fajerwerków itp. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem od kilku lat. Strażnicy w trakcie prelekcji zapoznają słuchaczy z wcześniej wspomnianą tematyką a następnie urozmaicają go filmem.
9.  MASKOTKA STRAŻY MIEJSKIEJ
W spotkaniu z dziećmi uczestniczy maskotka Straży Miejskiej Kalisza. Strażnik „Cebulek” wprowadza do zajęć dla najmłodszych elementy wspólnej zabawy. Celem spotkań z dziećmi oprócz przedstawienia zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych jest zwiększenie zaufania najmłodszych do służb mundurowych. Strażnik prowadzący zajęcia uświadamia przedszkolaków o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zachowania się w różnych sytuacjach, ponadto zwraca uwagę, że strażnik to osoba, na którą można zawsze liczyć i poprosić o pomoc. Podczas spotkań z dziećmi Cebulek rozwesela swoich towarzyszy zabawy przestrzegając ich o bezpiecznych regułach i zasadach podczas zabaw. Zajęcia z udziałem strażnika „Cebulka” to dla najmłodszych niezapomniane chwile.
10.  BEZPIECZNIE NA ROWERZE
Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczestników ruchu. Uczestnicy przejażdżek rowerowych na zajęciach zapoznają się z podstawowymi przepisami kodeksu drogowego dla rowerzystów. Strażnicy omówią z młodzieżą: przepisy ogólne, zasady obowiązujące kierującego rowerem, włączanie się do ruchu, wyprzedzanie, korzystanie z drogi dla rowerów oraz ruch pojazdów w kolumnie. Ponadto w ramach zajęć będzie możliwość organizowania małych grup, z którymi strażnicy praktycznie wyjadą na ulice Kalisza. Edukacja ma na celu doskonalenie umiejętności młodego rowerzysty w teorii i praktyce.
11.  EDUKACYJNA KSIĄŻECZKA
To innowacyjny program przygotowany przez strażniczkę Straży Miejskiej Kalisza. Edukacyjna książeczka dla dzieci ma umożliwić szybką i efektywną pracę z najmłodszymi. Ilustrowana broszura to nie tylko zabawa i gry, ale przede wszystkim nauka bezpiecznych zachowań. Ilustracje przygotowane przez strażniczkę przedstawiają bohatera „Cebulka”, który poprzez zabawę wskazuje na prawidłowe i bezpieczne zachowania się dzieci. Akcja książeczki rozgrywa się w Kaliszu. Dzieci poprzez rozwiązywanie poszczególnych zadań uczą się, rysują, malują i bawią.
12.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH
Na spotkaniach z młodzieżą omawiane są podstawowe pojęcia wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich: demoralizacja, nieletni, małoletni, młodociany, katalog czynów zabronionych, za które nieletni ponosi odpowiedzialność przed sądem, konsekwencje łamania prawa przez nieletniego, najczęściej popełniane wykroczenia i przestępstwa, podstawy prawne zatrzymania nieletniego w izbie dziecka.
13.  CYBERPRZEMOC, INTERNET, GRY KOMPUTEROWE
Zajęcia są omówieniem zagadnień związanych z zagrożeniami wypływającymi z nowych mediów. Prelekcje mają uświadamiać młodych użytkowników dysfunkcjonalnego korzystania z nowych technologii. Strażnik na spotkaniach z młodzieżą przedstawia zagrożenia świata wirtualnego, skutków nadmiernego korzystania z Internetu, używania telefonów komórkowych, uczestniczenia w grach komputerowych. Ponadto uświadamia uczestników o niewłaściwymi treściach, np. pornografii, informacjach szkodliwych dla zdrowia, informacjach o substancjach psychoaktywnych. Omawiane są również przejawy agresji elektronicznej (cyberbullyingu).
14.  STALKING
Tematem zajęć jest omówienie przestępstwa określonego w art. 190a k.k. – uporczywe nękanie innej osoby za pomocą Internetu bądź telefonu komórkowego. Strażnik na spotkaniu omawia przykładowe sytuacje, które wchodzą w zakres nowego typu przestępstwa. Przedstawia fizyczne albo wirtualne prześladowanie osoby, natrętne komunikowanie się, deklarowanie niepożądanych propozycji i gróźb, podglądanie i śledzenie oraz podszywanie się pod inną osobę wykorzystując strony internetowe, inne środki za pomocą, których możliwe jest wysyłanie poczty elektronicznej bądź wiadomości SMS.
15.  ALKOgogle
Warsztaty z wykorzystaniem specjalnych okularów imitujących zachowanie się osoby będącej w stanie pod wpływem alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości. Każdy uczestnik wykonuje zadanie na „trzeźwo” a następnie z użyciem okularów. Celem programu jest uświadomienie zainteresowanym, w jaki sposób nasz wzrok i koordynacja wzrokowo-ruchowa zmienia się nawet po spożyciu niewielkiej ilości napojów alkoholowych. Funkcjonariusze SMK pragną uzmysłowić również nieletnim zagrożenia z powodu spożywania napoi alkoholowych. Kurs ALKOgogle jest realizowany również podczas imprez okolicznościowych dla ich uczestników. Każde tego typu spotkanie poprzedzone jest pogadanką i pokazem slajdowym.
16.   NARKOgogle
NARKOgogle to nowy model gogli będący na wyposażeniu Straży Miejskiej Kalisza. NARKOgogle w odróżnieniu od ALKOgogli symulują skutki używania narkotyków lub przedawkowania leków. Rozszerzona akcja propagująca zdrowy styl życia to przedstawienie negatywnych skutków: dezorientacji, zaburzenia percepcji przestrzeni, zawrotów głowy, braku koncentracji, zaburzeń obrazu, problemów z pamięcią i poczuciem euforii. Młodzież będąca uczestnikiem warsztatów może dzięki specjalnym NARKOgoglom zobaczyć, w jaki sposób działają substancje psychoaktywne. Specjalne gogle pokazują, w jaki sposób wzrok i koordynacja wzrokowo-ruchowa, zmienia się po zażyciu narkotyków.
17.  ALKOgogle - model nocne
Warsztaty skierowane do przyszłych kierowców. ALKOgogle model nocny to gogle symulujące jazdę samochodem w stanie nietrzeźwym w porze nocnej. Praktyczne zadania wykonywane przez uczestników kursu uświadamiają wszelkie zagrożenia, które stwarza spożycie napoi alkoholowych przed jazdą samochodem. Warsztaty z użyciem ALKOgogli model nocny to sposób na zapamiętanie pewnych zachowań na własnej skórze. Zajęcia są pewną formą atrakcji, ponieważ zachowania uczestników powodują dużo śmiechu, ale przede wszystkim służyć mają demonstracji wpływu alkoholu na sprawność psychomotoryczną.
18.   EDUKACJA ROMSKA
Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej to projekt, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. "My", w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce. Główny cel, jaki przyświeca temu projektowi, to wzrost poziomu edukacji i integracji społecznej członków społeczności romskiej. Mając powyższe na uwadze funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza prowadzą warsztaty mające na celu poznanie kultury romskiej i zrozumienie jej istoty.
19.   PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Zajęcia mają charakter uświadomienia młodzieży o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych oraz nadmiernego poddawania się wykonywaniu czynnościom. Strażnik w trakcie zajęć pomaga uczniom zdobyć podstawową wiedzę oraz zrozumieć otaczającą rzeczywistość i siebie. Wyjaśnia uczestnikom odróżnienie dobra od zła, uczy wychowanków dojrzałej postawy wobec wszelkich używek: tytoniu, alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Oprócz uzależnień od substancji przedstawiane są również konsekwencje: nadmiernego korzystania z komputera, internetu, korzystania z telefonu komórkowego, hazardu i siecioholizmu.
20.  PRZEMOC I AGRESJA
Tematem zajęć jest omówienie zachowania polegającego na krzywdzeniu drugiej osoby. Strażnik omawia podstawowe pojęcia przemocy: fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Wraz z uczestnikami omawia skutki wyśmiewania, popychania oraz innych zachowań, które kogoś mogą zranić i poniżyć. Celem programu jest zapobieganie aktom przemocy w szkole, którym bezwzględnie należy zapobiegać.
POGADANKI PROWADZONE Z WYKORZYTANIEM FILMÓW PREWENCYJNO - DYDAKTYCZNYCH
Obecnie realizujemy filmy z serii Nie zamykaj oczu, Nie daj się.
21.  NIE ZAMYKAJ OCZU PRZEMOC
Film przedstawia sytuacje, do których dochodzi w większości polskich szkół. Prześladowanie, wyśmiewanie i poniżanie to codzienność, z jaką przychodzi zmierzyć się wielu uczniom. Zainscenizowane sytuacje oraz rozmowy grupy uczniów z pedagogiem - mediatorem sądowym uświadamiają nam: jak wygląda zjawisko mobbingu w szkole, jak bardzo cierpi osoba, która jest ofiarą prześladowań i jak może to wpłynąć na jej dalsze życie oraz co można zrobić, aby jej pomóc.
22.  NIE ZAMYKAJ OCZU AGRESJA
Film ukazuje problem wzrastającej skłonności do agresywnych zachowań wśród młodzieży. Poznajemy w nim doświadczenia 14-letniej Sandry i 20-letniego Piotra, w życiu, których przemoc obecna była, na co dzień. Ich wypowiedzi uświadamiają nam, jak brutalnymi prawami rządzi się świat młodego człowieka, skąd bierze się agresja i jak łatwo stać się jej ofiarą.
23.  NIE ZAMYKAJ OCZU PALENIE
Film ukazuje negatywny wpływ papierosów na ludzkie życie. Poznajemy w nim wypowiedzi nie tylko lekarzy specjalistów, ale również pacjentek, u których wieloletnie palenie spowodowało poważne problemy ze zdrowiem. Pozytywnym przykładem jest polski artysta i producent hip-hopowy, któremu po 12 latach udało się rzucić palenie. Skorzystaj z ich doświadczenia życiowego. Zastanów się. Czy warto sięgać po tego pierwszego papierosa? Czy warto palić dla towarzystwa? Czy naprawdę chcesz tak zatruwać swój organizm?
24.  NIE ZAMYKAJ OCZU PIŁEM I BRAŁEM
W filmie przedstawiamy prawdziwą historię młodego, inteligentnego i bystrego chłopaka, który przez brawurę w wieku trzynastu lat zasmakował alkoholu i narkotyków. Tomek opowiada o początkach i konsekwencjach uzależnienia. Komentarz do filmu udzielił pedagog, specjalista uzależnień - Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w Centrum Psychiatrii.
25.  NIE ZAMYKAJ OCZU DOPALACZE
Film przestrzega przed sięganiem po produkty zawierające substancje psychoaktywne, jakimi są dopalacze. Przedstawia historie młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu spróbowali dopalaczy. Patrycja, Marcin, Tomek i Bartek opowiadają: jak szybko doświadczyli uzależniających siły dopalaczy, jak łatwo zapomnieli o swoich celach w życiu i zaczęli staczać się na dno. Ich wypowiedzi powinny uświadomić innym: jak szybko dopalacze stają się nieodłącznym elementem życia, jak łatwo traci się nad tym kontrolę, oraz czy warto ryzykować własne zdrowie i życie. Komentarza do filmu udziela Specjalista Uzależnień i toksykolog kliniczny Realizacja poszczególnych tematów zawartych w ofercie będzie się odbywała we współpracy z pedagogiem szkolnym. Koordynator ds. profilaktyki wspólnie z pedagogiem ustalają termin, formę i przebieg spotkania informacyjno-edukacyjnego dla uczniów.
26.  NIE DAJ SIĘ…
To kompilacja pięciu filmów prewencyjno-dydaktycznych dotyczących najczęstszych czynów demoralizujących i zabronionych popełnianych przez nieletnich. Na uwagę zasługuje fakt, że projekt został zorganizowany we współpracy z lokalną młodzieżą. Po każdym filmie słuchacze wraz z prowadzącym omawiają przyczyny, skutki oraz sposoby radzenia sobie z daną sytuacją. Problematyka omawianych zagadnień dotyczy: kradzieży mienia, przywłaszczenia mienia, cyberprzemocy, stalkingu, rozboju, uzależnienia od narkotyków.
INNE DZIAŁANIA EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNE
27.   PRAKTYKI
W ramach współpracy z wyższymi uczelniami, studenci mają możliwość odbywania praktyk studenckich w jednostce Straży Miejskiej Kalisza. W czasie trwania praktyk studenci nabywają ogólną wiedzę o charakterze pracy strażnika miejskiego oraz o funkcjonowaniu jednostki. Najczęściej z praktyk korzystają studenci kształcący się na kierunkach związanych z bezpieczeństwa narodowym.
28.  I POMOC PRZEDMEDYCZNA
Zajęcia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Kalisza organizowane są we współpracy z ratownikiem medycznym Pogotowia Ratunkowego. Ratownik wspólnie ze studentami kierunku ratownictwo medyczne z kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prowadzi spotkania wraz z funkcjonariuszami. Zajęcia odbywają się dwuetapowo. Pierwsza część dotyczy teoretycznych aspektów. W czasie drugiej części strażnicy udzielają pierwszej pomocy w określonych przypadkach m.in. omdleń, utraty przytomności, ran, urazów kończyn dolnych i górnych a także krwawienia z nosa. Dodatkowo każdy uczestnik warsztatów uczy się prawidłowej resuscytacji na fantomie.
29.  FUNKCJONOWANIE STRAŻY MIEJSKIEJ
Prelekcja skierowana do studentów. W trakcie spotkania strażnicy miejscy zapoznają uczestników zajęć z działalnością i funkcjonowaniem jednostki Straży Miejskiej Kalisza. Na spotkaniach omawiane są podstawowe zadania, obowiązki i uprawnienia wykonywane podczas pracy przez strażników miejskich. Następnie prowadzący przedstawia zasady funkcjonowania jednostki od strony finansowej i prawnej. Ponadto omawiane są wybrane przepisy prawne oraz zagadnienia statutowe.
30.  SPOTKANIA Z PEDAGOGAMI
Tematem spotkań jest wypracowanie procedur współpracy w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich. Uczestnicy spotkania wymieniają się spostrzeżeniami w zakresie niewłaściwych zachowań się dzieci i młodzieży szkolnej. W zależności od pojawiającego się problemu organizowane są tematyczne szkolenia, warsztaty lub spotkania z udziałem pedagogów szkolnych.
31.  WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI O PROFILU MUNDUROWYMI
W ramach profilaktyki Straż Miejska Kalisza prowadzi systematyczne spotkania z uczniami odbywającymi naukę w szkołach o profilu mundurowym. Podczas spotkań potencjalni kandydaci do pracy w służbach mundurowych zapoznają się ze specyfiką pracy w Straży Miejskiej. Poza częścią teoretyczną uczniowie mają możliwość obejrzenia pomieszczeń Straży Miejskiej w tym stanowiska dowodzenia oraz Centrum Monitoringu Miejskiego. Praktyczną formą tej współpracy są organizowane praktyczne zajęcia - patrole uczniów ze strażnikami miejskimi na terenie Kalisza. Służba w terenie to najlepszy sposób zapoznania się ze specyfiką pracy w służbach mundurowych.
32.  WYWIADÓWKA
W okresie roku szkolnego poczynając od szkół podstawowych kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych, strażnicy miejscy prowadzą prelekcje z rodzicami. W trakcie spotkań głównym celem jest poinformowanie rodziców o sankcjach karnych nieletnich w przypadku popełniania czynów zabronionych oraz zachowań demoralizujących. Ponadto strażnicy poruszają inne tematy zagrożeń nieletnich np.: uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, agresji i przemocy.
33.  DNI MAJOWE
Każdego roku w maju Straż Miejska Kalisza, organizuje kolejną edycję akcji pod tytułem ,,Maj w Straży Miejskiej Kalisza”. W tym szczególnym czasie zapraszamy do odwiedzenia naszej jednostki dzieci ze starszych grup przedszkolnych oraz uczniów ze szkół podstawowych kl. 1-3. Stałym punktem naszego spotkania, jak co roku jest prelekcja na temat bezpieczeństwa. Dodatkowo organizowane są konkursy dla najmłodszych. Zwycięzcy otrzymują nagrody - niespodzianki.
34.  TURNIEJE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
Co roku Straż Miejska Kalisza współorganizuje turniej wiedzy o bezpieczeństwie. W trakcie konkursu zadaniem uczniów jest między innymi opisanie i ocenianie zachowań dzieci przedstawionych podczas prezentacji multimedialnej, rozwiązywanie wierszowanych haseł krzyżówki „Bezpieczna droga” oraz wypełnianie kart pracy dotyczącej sygnalizacji świetlnej i prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
35.  BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WAKACJI
W okresie wakacji funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza realizujący program, demonstrują wyposażenie roweru, zachęcają do korzystania z kamizelek odblaskowych i kasków. Dodatkowo przypominają zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów oraz uczą dzieci i młodzież, jak prawidłowo należy poruszać się po drodze. Stałym punktem programu jest znakowanie rowerów. Dla najmłodszych przewidziany jest pokaz sprzętu
i wyposażenia strażnika miejskiego oraz radiowozu służbowego. Podczas spotkań uczestnicy otrzymują ulotkę dotyczącą bezpiecznych wakacji.
36.  TRENER OSIEDLOWY
W ramach kontroli boisk szkolnych strażnicy miejscy zwracają uwagę na: bezpieczeństwo uczestników na terenie obiektu, utrzymanie porządku w obrębie boiska, spożywanie napoi alkoholowych i wyrobów tytoniowych przez osoby postronne jak i uczestników oraz stan techniczny urządzeń.
37.  AKCJA WAGAROWICZ
Straż Miejska Kalisza prowadzi działania mające na celu ujawnienie osób nieletnich na tzw. wagarach. Dokonując kontroli sprawdzane są: tereny wokół placówek oświatowych, kafejki internetowe, galerie, lokale gastronomiczne, salony gier, markety. Ujęci nieletni są przekazywani dyrektorom szkół, rodzicom bądź opiekunom. Działania strażnicy miejscy prowadzą również wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału ds. Nieletnich KMP w Kaliszu.
38.  STOP 18
W ramach programu STOP 18 strażnicy miejscy rozdają materiały informacyjne. Informacje mają na celu uświadomienie sprzedawcom: jak odmawiać sprzedaży oraz jakie konsekwencje są dla osób, które sprzedają papierosy młodo wyglądającej osobie bez sprawdzenia jej dokumentów. Straż Miejska Kalisza, co roku włącza się w realizację programu „STOP 18” na terenie miasta oraz w koordynację działań poszczególnych straży gminnych (miejskich) na terenie województwa wielkopolskiego.
39.  KONTROLA KĄPIELISK
Bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, to dla Straży Miejskiej Kalisza jeden z istotnych priorytetów w tym okresie. Dlatego strażnicy miejscy, w ramach swoich uprawnień, patrolują akweny oraz dzikie kąpieliska - sprawdzają czy nie dochodzi w tych rejonach do nieprzestrzegania prawa. Działania funkcjonariuszy dotyczą przede wszystkim ujawniania przypadków nie stosowania się plażowiczów do zakazu kąpieli w niedozwolonych miejscach, zakłócania spokoju przebywających tam osób, spożywania alkoholu oraz zaśmiecania terenów wodnych.
40.  ZABEZPIECZENIE DYSKOTEK
Dyrektor szkoły bądź pedagog szkolny przesyła do siedziby Straży Miejskiej Kalisza pisemną informację dot. organizowanej dyskoteki szkolnej dla uczniów. Na podstawie pisma planowana jest służba patrolowa w rejonie budynku szkolnego. Zadaniem strażników jest zabezpieczenie imprezy szkolnej przed ewentualnymi niewłaściwymi zachowaniami się uczestników dyskoteki.
SPOTKANIA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ:
41.  SPOTKANIA Z RADAMI OSIEDLI
Istnieje możliwość przeprowadzenia pogadanki w trakcie obrad rad osiedli. Podczas spotkania informujemy słuchaczy o kwestiach związanych z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza. Prelekcje organizujemy również w budynku Straży Miejskiej. Dysponujemy sprzętem multimedialnym.
42.  FESTYNY
W ramach współpracy Straż Miejska Kalisza bierze udział w festynach oraz innych spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez rady osiedli, placówki oświatowe czy inne instytucje i stowarzyszenia z Kalisza. Podczas spotkań ze społecznością znakujemy rowery, rozdajemy ulotki, organizujemy konkursy.
U w a g a !
Zgłoszenia dotyczące realizacji wymienionej oferty prosimy przesyłać w formie pisemnej do siedziby Straży Miejskiej Kalisza. W piśmie prosimy wskazać tematykę zajęć, wiek i ilość uczestników oraz przybliżony termin realizacji. Ponadto prosimy wskazać osobę do kontaktu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się