2015-02-02

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Uchwała Nr XV/185/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 października 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego
Straży Miejskiej Kalisza.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) w związku z § 2 uchwały
Nr XXIII/395/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.10.2004r. w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej pod nazwą – Straż Miejska Kalisza uchwala się, co następuje:
§ 1
Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Kalisza, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały
nr XXIV/400/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie nadania
Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza (z późn. zm.), otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/185/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 października 2011 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego
Straży Miejskiej Kalisza.
Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie i poprawę efektywności pracy Straży
Miejskiej. Dzięki zmianom część funkcjonariuszy zostanie skierowana do podstawowej
służby na ulicach miasta. Dodatkowo zmiany pozwolą na usprawnienie organizacyjne
oraz logistyczne zabezpieczenie Straży.
Nowa struktura organizacyjna Straży Miejskiej pozwoli w pełni realizować
jej służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Wykonywać zadania z poszanowaniem
godności i praw obywateli, oraz sprawniej i efektywniej realizować wyznaczone cele,
dostrzegając potrzeby mieszkańców, tak aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo na terenie
miasta Kalisza.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.Załącznik do uchwały Nr XV/185/2011
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA
 
ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin Organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa strukturę organizacyjną,
zasady funkcjonowania i zadania Straży Miejskiej Kalisza. .
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej
Kalisza,
2) „Prezydencie” – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kalisza,
3) „Komendancie” – należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej Kalisza,
4) „Straży” – należy przez to rozumieć Straż Miejską Kalisza.
 
ROZDZIAŁ II – Struktura organizacyjna
§ 3
Siedzibą i terenem działania Straży jest miasto Kalisz.
§ 4
1. Strażą kieruje Komendant, który jest przełożonym służbowym wszystkich
zatrudnionych w Straży strażników i pracowników.
2. Komendant ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie jednostki.
§ 5
Zasady wykonywania nadzoru nad działalnością Straży określają przepisy ustawy o strażach
gminnych.
§ 6
Funkcjonowanie Straży opiera się na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności
za wykonywanie powierzonych zadań.
§ 7
1. Dla właściwego funkcjonowania Straży, Komendant opracowuje i wprowadza
do użytku regulaminy wewnętrzne i instrukcje.
2. Decyzje Komendant podejmuje w szczególności w formie zarządzeń, poleceń i pism
ogólnych.
§ 8
W skład Straży wchodzą:
1) Komendant,
2) Zastępca Komendanta,
3) Główny Księgowy,
4) Wydział Prewencji,
5) Wieloosobowe Stanowisko pracy ds. Finansowo – Księgowych,
6) Wieloosobowe Stanowisko pracy ds. Administracyjno - Organizacyjno -
Gospodarczych,
7) Wieloosobowe Stanowisko pracy ds. Monitoringu,
8) Stanowisko pracy ds. Kadrowych,
9) Stanowisko pracy ds. Obsługi Prawnej,
10) Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych,
11) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§ 9
1. Szczegółowe zasady organizacji oraz zakresy działania poszczególnych komórek
organizacyjnych ustala Komendant w drodze zarządzenia.
2. Dla realizacji określonych zadań Komendant może tworzyć doraźne zespoły złożone
ze strażników i pracowników.
3. Graficzny schemat struktury organizacyjnej przedstawia załącznik do niniejszego
Regulaminu.
 
ROZDZIAŁ III – Zakres zadań dla poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych
§ 10
Do realizacji wszystkich komórek organizacyjnych należy w szczególności:
1) realizowanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach
gminnych,
2) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań na potrzeby
Komendanta,
3) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji nałożonych zadań,
4) współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między komórkami
organizacyjnymi,
5) realizowanie uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Prezydenta, zarządzeń wewnętrznych
Komendanta,
6) współpracowanie z Policją i innymi formacjami służącymi społeczeństwu
i przeznaczonymi do utrzymywania spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
7) przekazywanie akt do archiwum,
8) wykonywanie innych zadań w zakresie wskazanym przez Komendanta,
§ 11
1. Do zadań Komendanta należy w szczególności:
1) planowanie zadań Straży,
2) kierowanie pracą Straży zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań,
4) reprezentowanie Straży na zewnątrz.2. Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1) Zastępcy Komendanta,
2) Wydziału Prewencji,
3) Stanowiska pracy ds. Kadrowych,
4) Stanowiska pracy ds. Obsługi Prawnej,
5) Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych.
3. Podczas nieobecności Komendanta jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca
Komendanta.
4. Podczas nieobecności Komendanta i jego Zastępcy zadania i kompetencje realizuje
Naczelnik Wydziału Prewencji.
§ 12
1. Do zadań Zastępcy Komendanta należy w szczególności organizacja i nadzorowanie
pracy podległych komórek organizacyjnych w sposób zapewniający optymalną
realizację zadań służbowych, określonych w szczegółowych przepisach
oraz ponoszenie odpowiedzialności za zapewnienie warunków dla ich prawidłowego
i terminowego wykonania.
Zastępca Komendanta nadzoruje pracę:
1) Głównego Księgowego,
2) Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Administracyjno – Organizacyjno -
Gospodarczych,
3) Stanowiska pracy ds. Kancelaryjnych,
4) Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Monitoringu.
§ 13
Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) organizacja i nadzór nad gospodarką finansowo – księgową jednostki,
2) nadzorowanie pracy Wieloosobowego Stanowiska ds. Finansowo – Księgowych.
§ 14
Wydziałem Prewencji kieruje Naczelnik Wydziału.
2. Do zadań Naczelnika Wydziału Prewencji należy w szczególności: organizacja
i nadzorowanie pracy Wydziału i wchodzących w jego skład komórek organizacyjnych
w sposób zapewniający optymalną realizację zadań służbowych, określonych
w szczegółowych przepisach oraz ponoszenie odpowiedzialności za zapewnienie warunków
dla ich prawidłowego i terminowego wykonania.
§ 15
Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności realizacja ustawowych zadań Straży
na terenie miasta Kalisza z uwzględnieniem analizy występujących zagrożeń i pojawiających
się potrzeb:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
przepisami ruchu drogowego,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych
lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb,
a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania lub do najbliższej
jednostki policji, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia
w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu
lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb Miasta,
10) obsługa dyżurki Straży.
§ 16
Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Finansowo – Księgowych należy
w szczególności:
1) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń,
2) obsługa kasowa,
3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz sprawozdawczości księgowej,
4) prowadzenie rejestru wydawania i przyjmowania bloczków mandatowych,
5) rozliczanie bloczków mandatów karnych,
6) sporządzanie sprawozdań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie
postępowań mandatowych,
7) dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych,
8) przygotowanie zestawień finansowych,
9) ewidencjonowanie i rozliczanie udzielonych mandatów,
10) prowadzenie spraw socjalnych.
§ 17
Do zadań Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Administracyjno – Organizacyjno –
Gospodarczych należy w szczególności:
1) koordynowanie i nadzorowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym,
2) realizowanie procesów inwestycyjnych,
3) organizowanie zaplecza materiałowo – technicznego,
4) prowadzenie magazynu,
5) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
6) obsługa techniczna taboru samochodowego,
7) obsługa gospodarcza.
§ 18
Do zadań Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Monitoringu należy w szczególności:
1) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu monitoringu zdarzeń w miejscach
publicznych,
2) archiwizowanie zarejestrowanego obrazu zdarzeń, zawierającego dowody pozwalające
na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia,
3) sporządzanie notatek z ujawnionego przestępstwa lub wykroczenia.
§ 19
Do zadań Stanowiska pracy ds. Kadrowych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych,
2) kontrola dyscypliny pracy,
3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upomnień, kar regulaminowych,
wyróżnień i nagród,
4) organizacja szkoleń podstawowych i ustawicznych.
§ 20
Do zadań Stanowiska pracy ds. Obsługi Prawnej, należy w szczególności:
1) obsługa prawna Straży,
2) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych
oraz przed innymi organami orzekającymi,
3) informowanie kierownictwa Straży o zmianach aktów prawnych dotyczących
działalności statutowej.
§ 21
Do zadań Stanowiska pracy ds. Kancelaryjnych, należy w szczególności:
1) bieżąca obsługa Kancelaryjna,
2) prowadzenie archiwum,
3) ewidencjonowanie skarg i wniosków,
4) udzielanie informacji interesantom,
5) udostępnianie pracownikom Straży przepisów prawnych i innych aktów
normatywnych,
6) zabezpieczanie dokumentów służbowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
§ 22
Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
2) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
3) prowadzenie spraw związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych.
 
ROZDZIAŁ IV – Zasady działania Straży
§ 23
Straż, realizując stojące przed nią zadania:
1) działa samodzielnie, bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie
określonym przez Prezydenta i Komendanta,
2) współpracuje z:
a) Policją, realizując ustalenia podjęte przez Prezydenta z Komendantem Miejskim
Policji w Kaliszu, w zakresie działań prewencyjnych w mieście,
b) instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki
nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji
i historii.
 
ROZDZIAŁ V – Postanowienia końcowe
§ 24
1. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki
pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy wprowadzony
przez Komendanta zarządzeniem.
2. Uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych pracowników określają
indywidualne zakresy czynności i obowiązków ustalone przez Komendanta.
§ 25
Komendant składa sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Straż
oraz przekazuje Prezydentowi informacje o stanie porządku publicznego na terenie miasta
Kalisza.
§ 26
Dokonywanie zmian w Regulaminie Straży Miejskiej Kalisza następuje w trybie nadania
tego Regulaminu przez Radę Miejską Kalisza.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się