2015-02-02

Statut Prawny

Uchwała Nr XXIII/395/2004 Rady Miejskiej Kalisza
\z dnia 28 października 2004 roku
 
 
 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą - Straż Miejska Kalisza.
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i art. 18 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
 
 
§ 1.
 
Z dniem 1 stycznia 2005r tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą - Straż Miejska Kalisza.
Straż Miejską Kalisza wyposaża się w majątek trwały i wyposażenie oraz środki finansowe będący dotychczas w dyspozycji Wydziału - Straż Miejska Kalisza - wg spisu z natury przeprowadzonego na dzień 31 grudnia 2004r.
Straż Miejska Kalisza przejmie od dnia 1.01.2005r. w ramach art. 231 Kodeksu Pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu w komórce organizacyjnej Straż Miejska Kalisza.
§ 2.
 
Statut oraz Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Kalisza zostaną nadane odrębną uchwałą.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
 
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/395/2004
 
Rady Miejskiej Kalisza
 
z dnia 28 października 2004 roku
 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą - Straż Miejska Kalisza.
 
 
 
 
 
Straż Miejska Kalisza została utworzona w 1991 r i do tej pory działała w strukturze Urzędu Miejskiego jako komórka organizacyjna.
 
Od momentu utworzenia tej umundurowanej formacji zadania merytoryczne straży gminnej znacznie się rozszerzyły. Obecnie zadania te obejmują nie tylko sprawy czystości i porządku w mieście, ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych ale także kontroli ruchu drogowego, zabezpieczenia miejsc wypadków i kolizji drogowych, nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym oraz kierowania wniosków o ukaranie do sądu czy współdziałania z Policją, Strażą Pożarną i innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779 z późn. zm.) zakłada działalność straży gminnej przede wszystkim w formie jednostki budżetowej a tylko dopuszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość jej funkcjonowania w strukturach urzędu.
 
Biorąc pod uwagę zadania postawione przed strażą, obecne uwarunkowania oraz wyniki analizy dotychczasowego jej funkcjonowania istnieje potrzeba przekształcenia Straży Miejskiej Kalisza w jednostkę budżetową.