2015-02-02

Statut Prawny

Uchwała Nr XXIII/395/2004 Rady Miejskiej Kalisza
\z dnia 28 października 2004 roku
 
 
 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą - Straż Miejska Kalisza.
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i art. 18 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
 
 
§ 1.
 
Z dniem 1 stycznia 2005r tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą - Straż Miejska Kalisza.
Straż Miejską Kalisza wyposaża się w majątek trwały i wyposażenie oraz środki finansowe będący dotychczas w dyspozycji Wydziału - Straż Miejska Kalisza - wg spisu z natury przeprowadzonego na dzień 31 grudnia 2004r.
Straż Miejska Kalisza przejmie od dnia 1.01.2005r. w ramach art. 231 Kodeksu Pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu w komórce organizacyjnej Straż Miejska Kalisza.
§ 2.
 
Statut oraz Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Kalisza zostaną nadane odrębną uchwałą.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
 
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/395/2004
 
Rady Miejskiej Kalisza
 
z dnia 28 października 2004 roku
 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą - Straż Miejska Kalisza.
 
 
 
 
 
Straż Miejska Kalisza została utworzona w 1991 r i do tej pory działała w strukturze Urzędu Miejskiego jako komórka organizacyjna.
 
Od momentu utworzenia tej umundurowanej formacji zadania merytoryczne straży gminnej znacznie się rozszerzyły. Obecnie zadania te obejmują nie tylko sprawy czystości i porządku w mieście, ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych ale także kontroli ruchu drogowego, zabezpieczenia miejsc wypadków i kolizji drogowych, nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym oraz kierowania wniosków o ukaranie do sądu czy współdziałania z Policją, Strażą Pożarną i innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779 z późn. zm.) zakłada działalność straży gminnej przede wszystkim w formie jednostki budżetowej a tylko dopuszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość jej funkcjonowania w strukturach urzędu.
 
Biorąc pod uwagę zadania postawione przed strażą, obecne uwarunkowania oraz wyniki analizy dotychczasowego jej funkcjonowania istnieje potrzeba przekształcenia Straży Miejskiej Kalisza w jednostkę budżetową.
 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się